Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,10 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.94% -3.16% -/-
3m -3.04% -3.10% -/-
6m -3.33% -3.22% -/-
12m -2.84% -2.64% -/-
36m -4.97% -3.22% -/-
YTD -3.04% -3.06% -/-
max -4.30% -0.90% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU1022659046
 • zarządzający: Rod MacPhee
  David Zahn
  Sonal Desai
 • data uruchomienia jednostki: 21.02.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.02.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 437,3 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia celu, inwestując przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz zobowiązania dłużne europejskich emitentów państwowych i korporacyjnych i / lub dłużne papiery wartościowe w euro spoza Europy emitentów korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym lub bez ratingu o porównywalnej jakości. Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Do 10% aktywów funduszu może być utrzymywane w dłużnych papierach wartościowych o niskim ratingu i/lub o ratingu nieinwestycyjnym i do 10% aktywów może być utrzymywane w papierach wartościowych denominowanych w walutach innych niż euro. W celu zabezpieczenia fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę