Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,24 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.25% -8.58% -/-
3m -6.62% -6.12% -/-
6m -8.16% -6.44% -/-
12m -0.49% -1.73% -/-
36m -3.54% -1.76% -/-
YTD -5.98% -5.55% -/-
max 18.32% 28.94% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0543371081
 • zarządzający: John Beck
  David Zahn
  Sonal Desai
  Patrick A. Klein
 • data uruchomienia jednostki: 11.01.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.10.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 81,3 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią funduszu jest maksymalizacja dochodu, dlatego fundusz inwestuje swoje środki w dłużne papiery wartościowe o stałej lub zmiennej stopie oprocentowania, emitowane przez rządy i podmioty powiązane z instytucjami rządowymi oraz ogólnoświatowe korporacje. Fundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, jednak dopuszcza się inwestowanie do 10% aktywów w papiery nieposiadające takiego ratingu oraz dłużne papiery wartościowe z rynków wschodzących. Do 40% środków może być ulokowane w instrumentach pochodnych. Pozostałe aktywa mogą być lokowane w produkty strukturyzowane oraz obligacje zamienne na akcje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę