Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 12.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.51% 0.61% 5/8
3m 0.57% 0.99% 6/8
6m 2.03% 2.94% 7/8
12m 3.47% 5.18% 7/8
36m 7.59% 10.53% 8/8
YTD 6.35% 8.43% 8/8
max 89.64% 0.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0122613572
 • zarządzający: Patricia O'Connor
  Piero Del Monte
  Rod MacPhee
  Emmanuel Teissier
 • data uruchomienia jednostki: 29.12.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.04.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 272,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskiwanie bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu, emitowane przez rządy i spółki z całego świata, w szczególności denominowane w euro. W mniejszym zakresie może także inwestować inne papiery wartościowe, w tym te o wyższym ratingu. Do 10% aktywów może być inwestowane w papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,06 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,19% od 2,17% do 2,36% niska zmienność
Sharpe'a 0,23 od 0,23 do 0,35 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę