Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
CSQF SICAV - Conseq Polskich Obligacji A (PLN)
Conseq Funds SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 1.43% -/-
3m 1.38% 4.73% -/-
6m 2.11% 2.57% -/-
12m 2.55% 4.89% -/-
36m 9.74% 4.31% -/-
YTD 1.96% 2.84% -/-
max 19.74% 6.83% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • ISIN: CZ0008044716
 • zarządzający: Jan Vedral
  Ondřej Matuška
  Jan Schiller
 • data uruchomienia jednostki: 04.02.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.02.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 2 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 6,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All 1Y+
 • polityka inwestycyjna: Minimum 90% aktywów funduszu będą stanowić dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym a także instrumenty rynku pieniężnego. Do 100% wartości aktywów funduszu powinno być zainwestowanych w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, wyemitowane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w krótko-, średnio- i długoterminowe papiery o stałym dochodzie notowanych lub będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w Polsce lub innym kraju członkowskim OECD, ale denominowanych w PLN. Fundusz może również lokować aktywa w inwestycje denominowane w innych walutach, ale nie mogą one przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,55% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę