BlackRock SF Dynamic Diversified Growth A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,09 EUR
+0,08 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.22% -0.57% 14/14
3m -1.73% 0.01% 13/14
6m -0.93% 1.36% 13/14
12m 1.22% 5.15% 11/14
36m 5.63% 5.29% 9/14
YTD 4.79% 9.32% 14/14
max 16.61% 18.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0496817981
 • zarządzający: Adam Ryan
  Rupert Harrison
  Conan McKenzie
 • data uruchomienia jednostki: 28.01.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.01.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 315,8 mln PLN (08.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa na całym świecie, we wszystkie dozwolone instrumenty finansowe, w tym: akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, jednostki uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, instrumenty pochodne, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,20 słaby
odchylenie standardowe 1,26% od 1,22% do 2,59% niska zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,11 do 0,16 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę