Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Multi Asset Income A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,13 EUR
-1,12 %
wycena na dzień 01.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.35% -9.89% 6/17
3m -9.00% -12.66% 4/17
6m -9.49% -10.84% 5/16
12m -3.08% -7.77% 3/15
36m -1.19% -6.15% 5/15
YTD -9.00% -12.66% 4/17
max 16.53% 6.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1162516477
 • zarządzający: Michael Fredericks
  Justin Christofel
  Alex Shingler
 • data uruchomienia jednostki: 07.01.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.06.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 23 618,4 mln PLN (03.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów, której założeniem jest osiąganie ponadprzeciętnego dochodu. Fundusz inwestuje na całym świecie we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, papiery wartościowe powiązane z akcjami, zbywalne dłużne papiery wartościowe, jednostki instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym w celu generowania dodatkowego dochodu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od 0,87 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,39% od 1,96% do 3,38% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,14 do 0,20 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę