Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF ESG Multi-Asset E2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,19 USD
+0,49 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.59% 1.56% -/-
3m 11.40% 9.28% -/-
6m 3.44% -3.52% -/-
12m 9.22% -1.89% -/-
36m 23.66% 0.44% -/-
YTD 4.10% -3.25% -/-
max 58.90% -9.30% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0494093627
 • zarządzający: Conan McKenzie
  Jason Byrom
 • data uruchomienia jednostki: 16.04.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 166,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% MSCI World + 50% FTSE WGBI (Hedged into EUR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje politykę alokacji aktywów, której celem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje środki na całym świecie, we wszystkie dozwolone rodzaje inwestycji, obejmujące akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe), jednostki uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz stosuje elastyczną politykę alokacji aktywów. Fundusz może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Fundusz może także inwestować do 10% swoich aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę