BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+0,23 %
wycena na dzień 17.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.99% 0.04% -/-
3m 5.67% 2.03% -/-
6m 9.54% 2.71% -/-
12m 15.37% 4.69% -/-
36m 27.47% 9.00% -/-
YTD 4.15% -0.06% -/-
max 66.88% -6.31% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0494093205
 • zarządzający: Conan McKenzie
  Jason Byrom
 • data uruchomienia jednostki: 16.04.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 411,2 mln PLN (01.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% MSCI World + 50% FTSE WGBI (Hedged into EUR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje politykę alokacji aktywów, której celem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje środki na całym świecie, we wszystkie dozwolone rodzaje inwestycji, obejmujące akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe), jednostki uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz stosuje elastyczną politykę alokacji aktywów. Fundusz może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Fundusz może także inwestować do 10% swoich aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę