Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-AUD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs AUD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 AUD
+0,01 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.12%
3m 0.69%
6m 0.21%
12m 0.78%
36m 4.46%
YTD 0.20%
max 18.31%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0678493700
 • zarządzający: Lars Dahlhoff
 • data uruchomienia jednostki: 10.10.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.04.2007 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: AUD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 268,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EONIA
 • polityka inwestycyjna: Max. 65% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 2,5 roku, denominowane w EURO, posiadające rating nie niższy niż A lub A3, przyznawany przez uznaną agencję ratingową. Do 10% środków może być inwestowane w jednostki innych funduszy, przy czym mogą to być fundusze rynku pieniężnego lub zrównoważone (w tym realizujące strategie bezwzględnego zwrotu). Polityka inwestycyjna funduszu nie przewiduje bezpośrednich inwestycji w akcje. Pozostałe środki mogą być lokowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa Subfunduszu nie mogą być inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) ani papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę