Allianz Enhanced Short Term Euro I13 (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,07 EUR
+0,01 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.03% -0.07% 2/6
3m -0.01% 0.36% 6/6
6m -0.04% 0.92% 6/6
12m -0.34% -0.42% 3/6
36m -2.18% -0.26% 6/6
YTD 0.01% 0.88% 6/6
max -2.84% 22.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0293295324
 • zarządzający: Lars Dahlhoff
 • data uruchomienia jednostki: 17.04.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.04.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EONIA
 • polityka inwestycyjna: Max. 65% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 2,5 roku, denominowane w EURO, posiadające rating nie niższy niż A lub A3, przyznawany przez uznaną agencję ratingową. Do 10% środków może być inwestowane w jednostki innych funduszy, przy czym mogą to być fundusze rynku pieniężnego lub zrównoważone (w tym realizujące strategie bezwzględnego zwrotu). Polityka inwestycyjna funduszu nie przewiduje bezpośrednich inwestycji w akcje. Pozostałe środki mogą być lokowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS) nie mogą przekroczyć 15% aktywów funduszu. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,55 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,16% od 1,02% do 1,16% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,22 od -0,22 do -0,16 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę