Allianz Enhanced Short Term Euro AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.11% 0.70% -/-
3m 0.47% 0.11% -/-
6m 0.83% 0.98% -/-
12m 1.60% 0.03% -/-
36m 5.58% -1.54% -/-
YTD 0.74% 1.07% -/-
max 5.88% -0.31% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349982964
 • zarządzający: Lars Dahlhoff
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.04.2007 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EONIA
 • polityka inwestycyjna: Max. 65% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 2,5 roku, denominowane w EURO, posiadające rating nie niższy niż A lub A3, przyznawany przez uznaną agencję ratingową. Do 10% środków może być inwestowane w jednostki innych funduszy, przy czym mogą to być fundusze rynku pieniężnego lub zrównoważone (w tym realizujące strategie bezwzględnego zwrotu). Polityka inwestycyjna funduszu nie przewiduje bezpośrednich inwestycji w akcje. Pozostałe środki mogą być lokowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS) nie mogą przekroczyć 15% aktywów funduszu. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę