Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Allianz SFIO to fundusz parasolowy, którego konstrukcja pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek między poszczególnymi jego subfunduszami. Podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy zamianie jednostek uczestnictwa zgromadzonych w parasolu na jednostki uczestnictwa innego funduszu. Uczestnikami funduszu mogą być wyłącznie TU Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie, będąca akcjonariuszem Towarzystwa, a także spółki, wobec których TU Allianz Polska S.A. jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub spółki powiązane w stosunku do TU Allianz Polska S.A. w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zobacz także

↑ na górę