Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

Aktywa

_Sklad_Portfela_0_Text
Transparent akcje spółek polskich i zagranicznych
Transparent dłużne papiery skarbowe
Transparent dłużne papiery nieskarbowe
Transparent inne aktywa (depozyty, certyfikaty
inwestycyjne, jednostki uczestnictwa,
środki pieniężne i należności,
instrumenty pochodne, waluty,
nieruchomości i pozostałe)

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę