Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mFundusz dla aktywnych
mFundusze Dobrze Lokujące SFIO PAR

Opłata manipulacyjna

kwota (PLN)
od do nabycie umorzenia
0,00 1 499,99 0,00% 0,00%
1 500,00 3 499,99 0,80% 0,00%
3 500,00 6 999,99 0,60% 0,00%
7 000,00 11 999,99 0,40% 0,00%
12 000,00 19 999,99 0,20% 0,00%
20 000,00 59 999,99 0,20% 0,00%
60 000,00 199 999,99 0,20% 0,00%
200 000,00 699 999,99 0,20% 0,00%
700 000,00 0,20% 0,00%

Opłata manipulacyjna

Prowizja pobierana przez dystrybutora przy zakupie jednostek bądź certyfikatów funduszu inwestycyjnego, bądź w momencie ich sprzedaży

Opłata za zarządzanie

opłata stała

maksymalna rzeczywista wartość dla grupy
2,40% 1,30% od 1,50% do 3,50%


opłata zmienna

stawka opis
20,00% Zasada naliczania opłaty zmiennej:
20% od wyniku ponad stopę zwrotu na poziomie 5% w skali roku

Opłata stała

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie aktywami. Jest ono uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od prowadzonej polityki inwestycyjnej (im bardziej agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa). Maksymalna wysokość opłaty jest podana w statucie funduszu.

Opłata zmienna

Część wynagrodzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie aktywami, pobieranego obok opłaty stałej, którego wypłata zależy od zrealizowania określonego założenia. Zazwyczaj zależy od wypracowania wyników lepszych od danego benchmarku. Jego wysokość podana jest w statucie.

Total Expense Ratio (TER) z dnia 31.12.2019

koszty obciążające aktywa poziom kosztów
fundusz2,18%
konkurencja od 2,15% do 4,07%

Total Expense Ratio (TER)

Wskaźnik mówiący nam o tym jaki rzeczywisty procent aktywów funduszu pochłonęły w danym okresie koszty o charakterze operacyjnym. Współczynnik liczony jest jako stosunek kosztów operacyjnych netto (czyli bez uwzględnienia kosztów pokrywanych przez TFI) po odjęciu kosztów odsetkowych (w tym amortyzacji premii) oraz ujemnego salda różnic kursowych, do średniej wartości aktywów netto w danym okresie.

Zobacz także

↑ na górę