KBC Gamma
KBC Parasol Biznes SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 27.03.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% 0.28% 22/49
3m 0.98% 0.73% 11/48
6m 1.93% 0.69% 3/47
12m 3.34% 1.64% 4/43
36m 10.31% 5.88% 2/36
YTD 0.85% 0.71% 14/48
max 97.80% 70.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bogdan Jacaszek (od 12.2002)
 • data uruchomienia: 29.03.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.12.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 160 000 PLN
 • następna wpłata: 100 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 893,3 mln PLN (02.2017)
 • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
 • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% (WIBID 3M + 0,25%), pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować do 100% wartości swoich Aktywów w dłużne papiery wartościowe, papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte za granicą, prawa majątkowe, waluty, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz nie będzie dokonywał lokat swoich Aktywów w akcje. Udział papierów dłużnych i innych lokat o zbliżonym do dłużnych papierów wartościowych poziomie ryzyka nie będzie mniejszy niż 80% wartości Aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,25 od -0,00 do 2,86 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,24% od 0,08% do 0,60% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,46 od -0,64 do 0,55 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę