GAMMA Stabilny
GAMMA Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,40 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.07% 0.58% 24/39
3m 0.02% 1.54% 32/39
6m 0.90% 2.52% 29/37
12m -0.32% 2.24% 28/36
36m 1.10% 1.60% 17/33
YTD 0.37% 1.27% 30/39
max 157.59% 124.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 05.2018)
  Robert Florczykowski (od 05.2018)
  Jacek Lichocki (od 05.2018)
  Rafał Matulewicz (od 05.2018)
  Lech Mularzuk (od 05.2018)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2018)
  Radosław Pela (od 05.2018)
  Artur Ratyński (od 05.2018)
  Sławomir Sklinda (od 05.2018)
  Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
  Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
  Artur Trela (od 05.2018)
  Rafał Walczak (od 05.2018)
  Robert Wasiak (od 05.2018)
  Marcin Zięba (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 20.12.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 75,3 mln PLN (01.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% Bloomberg/Poland Local Sovereign + 20% WIBID 3M + 15% WIG20 + 12% mWIG40 + 3% EuroStoxx 50; pomniejszone o koszty stałe (w tym koszty zarządzania)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować nie więcej niż 50 % wartości aktywów w akcje. Nie mniej niż 50% aktywów stanowić będą dłużne papiery wartościowe. Fundusz może lokować swoje aktywa min. w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, dopuszczone do obrotu na terytorium RP lub na zagranicznym rynku regulowanym oraz w wierzytelności pieniężne o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,12 od -0,00 do 1,88 dobry
odchylenie standardowe 0,95% od 0,41% do 2,09% niska zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,52 do 0,35 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę