SGB Dłużny
UniFundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.90% 0.42% 1/17
3m 2.34% 1.06% 1/17
6m 3.35% 1.66% 1/17
12m 4.58% 2.80% 2/17
36m 10.98% 7.60% 1/16
YTD 3.42% 1.76% 1/17
max 12.85% 8.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Szymko (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 21.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 46,2 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje lokat w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów stanowi co najmniej 70% lokat funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty bankowe. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,27 od -0,00 do 1,35 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,55% od 0,33% do 0,77% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,30 od -0,13 do 0,33 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę