Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Oszczędnościowy
Generali Fundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.25% 0.82% 25/26
3m -0.93% -1.01% 16/26
6m -0.03% -0.53% 14/26
12m 1.00% 0.93% 12/25
36m 5.62% 4.72% 9/22
YTD -0.30% -0.74% 15/26
max 25.18% 28.36% -/-
Generali Oszczędnościowy

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Andrzej Czarnecki (od 02.2012)
 • data uruchomienia: 10.01.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1 187,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Do 30% lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,62 od -0,00 do 1,75 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,31% - -
Sharpe'a 0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę