UniDolar (USD) (d. UniDolar Pieniężny)
UniFundusze FIO PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,05 %
wycena na dzień 14.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.14%
3m 0.73%
6m 0.97%
12m 0.97%
36m 3.17%
YTD 0.99%
max 10.73%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Andrzej Czarnecki (od 09.2011)
 • data uruchomienia: 26.04.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 16.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 49,6 mln PLN (11.2018)
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: gotówkowe i pieniężne USD (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% LIBOR USD 1M
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie mniej niż 50% aktywów jest lokowane w papiery denominowane w USD.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,16% - -
Sharpe'a -0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę