Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Dolar (USD)
Generali Fundusze FIO PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.62%
3m -0.09%
6m 1.07%
12m 3.20%
36m 6.32%
YTD 0.88%
max 15.86%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Andrzej Czarnecki (od 09.2011)
 • data uruchomienia: 26.04.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 16.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 69,8 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% LIBOR USD 1M
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie mniej niż 50% aktywów jest lokowane w papiery denominowane w USD.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,39% - -
Sharpe'a 0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę