Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Euro (EUR)
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,50 EUR
+0,04 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.13%
3m -1.56%
6m -1.51%
12m -1.42%
36m -1.14%
YTD -1.48%
max 18.17%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Warmuz (od 10.2019)
 • data uruchomienia: 08.07.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 40 000 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 42,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EURIBOR 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż 397 dni. Udział instrumentów rynku pieniężnego nie może być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,28% - -
Sharpe'a 0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę