UniStabilny Wzrost B
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,31 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.49% 0.73% -/-
3m 1.66% -0.10% -/-
max 3.88% 0.89% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 28.01.2019 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 113,5 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.

Zobacz także

↑ na górę