UniAkcje Małych i Średnich Spółek
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,49 %
wycena na dzień 18.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.23% 3.22% 5/24
3m 5.07% 5.09% 10/23
6m -12.06% -7.46% 19/23
12m -16.81% -14.74% 16/22
36m 9.11% 12.17% 11/19
YTD 5.87% 6.36% 13/24
max -7.70% -26.06% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Kik (od 03.2012)
 • data uruchomienia: 20.09.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 79,1 mln PLN (01.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 70%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,74 słaby
odchylenie standardowe 3,67% od 2,82% do 4,59% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,13 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

 • UniAkcje Małych i Średnich Spółek D (UniFundusze FIO)

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę