UniAkcje Małych i Średnich Spółek
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 25.06.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.69% 2.22% 23/24
3m -3.28% -1.86% 19/24
6m 7.79% 8.36% 12/23
12m -11.82% -5.77% 21/23
36m 7.53% 11.40% 11/19
YTD 7.66% 7.88% 10/23
max -6.14% -25.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Kik (od 03.2012)
 • data uruchomienia: 20.09.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 94,9 mln PLN (05.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 70%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,98 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,62% od 2,87% do 4,54% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,23 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

 • UniAkcje Małych i Średnich Spółek D (UniFundusze FIO)

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę