Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Profit Plus
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.25% 0.82% 24/26
3m -2.05% -1.01% 19/26
6m -1.21% -0.53% 18/26
12m -0.17% 0.93% 17/25
36m 4.50% 4.72% 12/22
YTD -1.50% -0.74% 19/26
max 79.15% 91.79% -/-
Generali Profit Plus

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Warmuz (od 07.2015)
 • data uruchomienia: 22.05.2003 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 179 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 670,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż 397 dni. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,15 od -0,00 do 1,75 dobry
odchylenie standardowe 0,50% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę