UniKorona Dochodowy B (d. UniKorona Pieniężny)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 21.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.10% 0.06% -/-
3m 0.63% 0.26% -/-
6m 1.91% 0.87% -/-
YTD 1.17% 0.43% -/-
max 2.52% 0.95% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 25.05.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5 346,5 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę