UniKorona Zrównoważony
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,82 PLN
+0,26 %
wycena na dzień 14.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% -0.15% 10/16
3m -1.42% -1.32% 11/15
6m -4.79% -4.41% 10/15
12m -4.91% -6.37% 4/14
36m 13.06% 11.07% 5/13
YTD -6.50% -7.17% 5/14
max 532.98% 402.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Burdach (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 09.08.1995 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 271,0 mln PLN (11.2018)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,36 od -0,00 do 1,33 dobry
odchylenie standardowe 2,09% od 1,78% do 3,39% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,11 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę