UniKorona Zrównoważony
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 25.06.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.89% 2.86% 10/16
3m 1.48% 0.09% 4/16
6m 5.75% 3.55% 2/16
12m 3.31% 0.17% 2/15
36m 19.33% 14.96% 3/13
YTD 6.24% 3.22% 2/16
max 574.72% 416.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Szymko (od 10.2017)
  Robert Burdach (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 09.08.1995 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 273,8 mln PLN (05.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od -0,00 do 1,31 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,97% od 1,71% do 3,01% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,09 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę