Franklin Zmiennej Alokacji
Franklin Templeton FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,88 PLN
-0,87 %
wycena na dzień 17.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.79% -1.55% 10/15
3m -4.78% -5.01% 9/15
6m -5.89% -6.81% 10/15
12m -6.00% -6.80% 7/15
YTD -5.66% -6.97% 7/15
max 0.66% 3.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Matthias Hoppe (od 03.2016)
  Marzena Hofrichter (od 10.2016)
 • data uruchomienia: 02.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 31,0 mln PLN (11.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę