Skarbiec Oszczędnościowy Plus (d. Skarbiec Obligacji Globalnych)
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 13.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.02% -0.08% 4/10
3m 0.61% -0.14% 3/10
6m 0.48% -0.73% 2/10
12m 1.30% -2.75% 1/9
36m 7.66% 3.22% 1/6
YTD 1.22% -2.53% 1/9
max 7.66% 2.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 09.2018)
 • data uruchomienia: 25.11.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 269,7 mln PLN (11.2018)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% WIBID 3M + 2% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy ich nabycie jest wynikiem konwersji długu - instrumenty takie mogą stanowić nie więcej niż 10% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,87 od 0,24 do 0,87 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,17% od 0,17% do 1,36% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,49 od -0,06 do 0,49 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę