Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Konserwatywny Plus
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.95% 0.33% 1/45
3m 4.14% 1.55% 1/45
6m 2.95% 0.31% 1/45
12m 4.12% 0.96% 4/45
36m 9.35% 3.95% 3/42
YTD 3.05% 0.32% 1/45
max 14.65% 6.70% -/-
Skarbiec Konserwatywny Plus

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 09.2018)
 • data uruchomienia: 25.11.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 160,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy ich nabycie jest wynikiem konwersji długu - instrumenty takie mogą stanowić nie więcej niż 10% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,71 od -0,00 do 3,50 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,44% od 0,09% do 0,99% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,31 od -0,86 do 0,92 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę