Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.33%
3m 0.21%
6m 2.00%
12m -10.72%
36m 20.42%
YTD 3.45%
max 29.92%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Gierczak (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 16.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 26.02.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 59,5 mln PLN (06.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,54% od 0,30% do 3,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,42 do 0,36 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę