Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,56 PLN
+0,31 %
wycena na dzień 07.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.48%
3m 18.13%
6m 5.86%
12m 3.58%
36m 5.89%
YTD 6.73%
max 34.62%
Skarbiec Market Opportunities

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 05.2020)
 • data uruchomienia: 16.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 26.02.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 34,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,75% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę