Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Skarbiec - Global Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,46 PLN
+0,99 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.69% 4.14% 2/11
3m 11.79% 15.92% 11/11
6m -3.59% -7.50% 2/10
12m 3.04% -3.18% 2/10
36m 18.53% 1.25% 1/7
YTD -3.74% -7.47% 2/10
max 47.10% 3.16% -/-
Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Edgar Mikołajek (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.12.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 26,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 65% do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund. Do 35% wartości aktywów może być inwestowane w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy inwestuje aktywa głównie w akcje spółek z rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,89 od -0,00 do 0,89 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 4,10% od 4,10% do 5,43% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,07 od -0,06 do 0,07 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę