Skarbiec Lokacyjny
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 24.03.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.02% -0.34% -/-
3m 0.97% 1.09% -/-
6m 1.05% 1.29% -/-
12m 5.40% 6.54% -/-
36m 8.16% 7.72% 4/4
YTD 0.83% 0.92% -/-
max 34.45% 36.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Wronka (od 03.2014)
 • data uruchomienia: 13.04.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 266,6 mln PLN (02.2017)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne korporacyjne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,51 -
odchylenie standardowe 0,93% od 0,93% do 1,74% -
Sharpe'a 0,07 od 0,07 do 0,10 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę