Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Value
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,23 PLN
-1,16 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.58% 2.33% 37/39
3m 5.22% 17.47% 35/39
max 5.22% 21.99% -/-
Skarbiec Value

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paulina Brandstätter (od 04.2020)
  Michał Cichosz (od 04.2020)
  Tomasz Piotrowski (od 04.2020)
  Bartosz Szymański (od 04.2020)
 • data uruchomienia: 06.04.2020 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 8,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Index, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek, które generują wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy, charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen. Pozostałą część lokat stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę