Skarbiec Oszczędnościowy (d. Skarbiec Kasa)
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,33 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 13.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.13% 0.09% 21/57
3m 0.41% 0.35% 19/57
6m 0.43% 0.44% 34/54
12m 1.65% 1.23% 18/51
36m 6.09% 5.50% 16/43
YTD 1.59% 1.15% 19/52
max 251.42% 256.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Dariusz Lasek (od 09.2018)
 • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 833,7 mln PLN (11.2018)
 • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
 • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o opłaty za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 18 miesięcy, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty funduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,89 od -0,00 do 2,71 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,14% od 0,07% do 0,78% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,32 od -0,40 do 0,65 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę