Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.68% 0.39% 1/26
3m 2.05% 1.32% 2/26
6m 1.15% 0.93% 8/26
12m 1.87% 1.72% 7/26
36m 6.16% 4.90% 7/21
YTD 1.25% 0.99% 8/26
max 262.03% 276.74% -/-
Skarbiec Konserwatywny

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mateusz Roda (od 01.2019)
  Grzegorz Zatryb (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 317,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, pomniejszone o opłaty za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 18 miesięcy, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty funduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,74 od -0,00 do 2,04 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,31% od 0,08% do 0,79% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,67 do 0,61 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę