Skarbiec Konserwatywny (d. Skarbiec Kasa)
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% 0.15% 13/29
3m 0.29% 0.18% 8/28
6m 0.81% 0.69% 11/28
12m 1.12% 0.69% 8/27
36m 6.05% 3.65% 4/22
YTD 0.40% 0.15% 9/28
max 253.49% 267.51% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mateusz Roda (od 01.2019)
  Grzegorz Zatryb (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 623,0 mln PLN (03.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o opłaty za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 18 miesięcy, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty funduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,83 od -0,00 do 1,83 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,14% od 0,07% do 1,14% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,24 od -1,22 do 0,36 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę