Skarbiec Waga
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,21 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.93% 14/16
3m 1.24% 1.27% 9/16
6m 3.71% 4.51% 11/15
12m -2.29% -1.33% 10/15
36m 12.80% 10.54% 4/13
YTD 4.73% 4.08% 4/16
max 209.17% 169.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jakub Menc (od 10.2017)
 • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 116,5 mln PLN (03.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 60% Citigroup Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszone o koszty stałe ponoszone przez fundusz
 • polityka inwestycyjna: Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,35 od -0,00 do 1,41 dobry
odchylenie standardowe 2,16% od 1,73% do 2,93% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,13 do 0,33 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę