Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Papierów Dłużnych
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.35% 0.35% 14/26
3m 1.48% 1.50% 15/26
6m 1.00% 0.88% 10/26
12m 1.62% 1.77% 14/26
36m -3.79% 4.86% 21/21
YTD 0.74% 0.96% 19/26
max 11.43% 18.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 19.01.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 29.06.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M + 25 pb, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD. Ponadto fundusz może lokować m.in. w wierzytelności pieniężne, listy zastawne oraz nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,04 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,78% od 0,08% do 0,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,32 od -0,67 do 0,61 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę