Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.23% 0.46% 22/26
3m 2.65% 2.25% 5/26
6m 1.27% -0.15% 6/26
12m 3.60% 1.13% 3/25
36m 3.97% 5.10% 15/23
YTD 1.00% -0.12% 8/26
max 8.17% 13.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 01.06.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 101,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M + 75 pb, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Od 40 do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Do 10% w akcje obejmowane w ramach wykonania praw przysługujących Subfunduszowi z dłużych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat subfunduszu oraz w inne akcje w okresie obowiązywania wezwania, którego warunki przewidują odkupienie przez wzywającego wszystkich akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Do 100% lokat mogą stanowić inwestycje denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,82 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,75% od 0,10% do 1,47% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,15 do 0,62 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę