Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Stabilnego Wzrostu
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,59 PLN
-0,32 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 1.01% 26/35
3m 6.92% 8.28% 24/35
6m -5.27% 0.71% 34/35
12m -7.91% 0.86% 31/32
36m -13.07% -0.29% 29/30
YTD -5.48% 1.10% 34/35
max 82.23% 179.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 01.09.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 32,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 25% WIG + 75% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Do 40% aktywów funduszu może być inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru lub kwity depozytowe. Pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne, a także w depozyty bankowe i instrumenty pochodne. Proporcje określane są na podstawie oceny sytuacji rynkowej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,06 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,00% od 0,80% do 2,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,27 od -0,27 do 0,29 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę