Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Funduszy Globalnych SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.11% 40/50
3m 0.40% 0.71% 40/50
6m 0.71% 0.97% 37/50
12m 1.44% 1.56% 33/49
36m 5.32% 4.60% 25/41
YTD 0.88% 1.14% 36/50
max 26.80% 34.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2011)
  Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  Łukasz Tokarski (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 17.12.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4 889,9 mln PLN (07.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe, którym do terminu realizacji praw (wykupu) pozostał okres nie dłuższy niż jeden rok, dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 od -0,00 do 3,39 słaby
odchylenie standardowe 0,10% od 0,07% do 0,85% niska zmienność
Sharpe'a 0,34 od -0,50 do 0,86 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę