Pekao Spokojna Inwestycja (d. Pekao Gotówkowy)
Pekao Funduszy Globalnych SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 23.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.05% 29/50
3m 0.32% 0.26% 28/50
6m 0.88% 0.88% 26/49
12m 1.45% 0.99% 21/47
36m 5.34% 4.55% 25/40
YTD 0.48% 0.44% 26/50
max 26.30% 33.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2011)
  Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  Łukasz Tokarski (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 17.12.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4 875,2 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe, którym do terminu realizacji praw (wykupu) pozostał okres nie dłuższy niż jeden rok, dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,63 od -0,00 do 3,68 słaby
odchylenie standardowe 0,09% od 0,07% do 0,90% niska zmienność
Sharpe'a 0,27 od -0,46 do 0,79 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę