Open Finance Konserwatywny
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 20.01.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.02% -0.00% 45/48
3m -1.95% 0.08% 45/48
6m -1.66% 0.49% 44/48
12m -1.76% 1.47% 45/48
36m -1.82% 5.24% 40/43
YTD -0.05% -0.03% 39/48
max 2.96% 9.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Miodoński (od 06.2017)
  Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,9 mln PLN (12.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M, skorygowane o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty. Maksymalny, ważony wartością inwestycji, czas trwania lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,86 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,41% od 0,07% do 0,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,41 od -0,82 do 1,12 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę