Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.11% 3/12
3m 1.23% -0.97% 1/11
6m 2.25% -0.69% 1/10
12m 4.55% 1.76% 2/10
YTD 0.95% -0.82% 1/11
max 12.19% 6.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 02.04.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: 9 i 24 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, jeśli jest dniem giełdowym lub najbliższy dzień przypadający po tych dniach
 • wartość aktywów netto: 1 261,2 mln PLN (02.2018)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne korporacyjne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Może również nabywać jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, których aktywa lokowane są we wspomniane rodzaje papierów dłużnych. Min. 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty nie będące w publicznej ofercie.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę