Open Finance Aktywnej Alokacji
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.76% -1.79% 2/11
3m -1.70% -4.35% 2/11
6m -2.30% -5.40% 3/11
12m 0.72% -3.08% 3/11
36m -14.21% -3.32% 10/10
YTD 3.95% -1.27% 2/11
max -17.45% -5.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Ryszard Miodoński (od 06.2017)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: stała stopa odniesienia równa 0%
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat posiadanych w portfelu oraz dużą zmiennością ich rodzajów. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,05 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,91% od 1,20% do 4,17% niska zmienność
Sharpe'a -0,27 od -0,27 do 0,11 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę