Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Open Finance Aktywnej Alokacji (w likwidacji)
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 4.19% -/-
3m 0.00% 18.25% -/-
6m -6.70% -5.19% -/-
12m -9.62% -5.99% -/-
36m -20.44% -13.63% -/-
YTD -5.96% -4.20% -/-
max -24.11% -7.05% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Miodoński (od 06.2017)
  Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (03.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: stała stopa odniesienia równa 0%
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat posiadanych w portfelu oraz dużą zmiennością ich rodzajów. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę