Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,55 PLN
+1,28 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.12% 5.99% 24/24
3m 23.86% 32.90% 21/24
6m -10.40% 4.65% 23/24
12m -8.96% 6.38% 22/23
36m -26.46% -10.80% 18/20
YTD -9.35% 6.27% 24/24
max 22.89% 56.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Miodoński (od 06.2017)
  Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% Citibank Polish Bond Government Index (1-3)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez małe i średnie spółki wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,31 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,81% od 3,94% do 7,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,19 od -0,26 do 0,19 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę