Open Finance Akcji
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,58 PLN
+0,58 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.04% -2.38% 10/64
3m -3.27% -5.18% 14/64
6m -6.24% -6.90% 24/59
12m -3.77% -2.84% 38/56
36m 0.06% 1.47% 30/50
YTD -1.16% -1.13% 28/57
max -0.95% 11.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Niniewski (od 11.2015)
  Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Ryszard Miodoński (od 06.2017)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% Citigroup Poland Government Index (1-3)
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,36 słaby
odchylenie standardowe 3,27% od 2,75% do 5,31% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,37 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę