Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Open Finance Stabilnego Wzrostu (w likwidacji)
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 1.71% -/-
3m 0.00% 10.03% -/-
6m -2.97% 0.16% -/-
12m -3.53% 0.67% -/-
36m -16.54% -0.84% -/-
YTD -2.46% 0.79% -/-
max -7.58% 15.21% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Miodoński (od 06.2017)
  Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (03.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 25% WIG + 75% Citigroup Poland Government Index (1-3)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje do 50% wartości aktywów w akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę