Open Finance Obligacji
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.19% 0.26% 20/27
3m 1.29% 0.62% 2/27
6m 3.70% 1.43% 2/27
12m 4.75% 2.15% 4/26
36m 3.78% 4.66% 16/20
YTD 3.82% 1.57% 3/26
max 13.08% 14.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Ryszard Miodoński (od 06.2017)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,4 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% FTSE Polish Government Bond Index 1-3 Yr
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok, a także instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty. Udział wymienionych kategorii lokat w aktywach funduszu wynosi nie mniej niż 70%. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,62 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,66% od 0,07% do 1,05% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -1,12 do 0,43 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę